Tietosuojaseloste


TIETOSUOJASELOSTE – Pöljän Kyläyhdistys ry 

1.Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 

Rekisterinpitäjä: Pöljän Kyläyhdistys ry 

Puhelin: 050 3213122 

Sähköposti: [email protected] 

Yhteyshenkilö: Eija Savolainen, jäsenvastaava 

2. Rekisteröidyt 

Rekisterissä käsitellään Pöljän Kyläyhdistys ry:n varsinaisten (Pöljä perhe) ja kannattajajäsenien (yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai yritys) yhteystietoja. 

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus 

Rekisterin käyttötarkoituksena on Pöljän Kyläyhdistys ry:n jäsenten tietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana. Rekisterin avulla kyläyhdistyksen hallitus pystyy seuraamaan jäsenistön määrää, toimeenpanemaan jäsenmaksujen perinnän, tiedottamaan kylän ja kyläyhdistyksen ajankohtaisista asioista ja  kohdentamaan jäsenetuja. 

Henkilötietojen käsittely perustuu lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä. 

4. Käsiteltävät henkilötiedot  

Rekisterissä käsitellään Pöljän Kyläyhdistys ry:n jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat: 

 • Jäsenen etu- ja sukunimi tai yrityksen/yhdistyksen nimi; 
 • Jäsenen osoite; 
 • Jäsenen sähköpostiosoite; 
 • Jäsenen puhelinnumero; 
 • Jäsenyyden laatu (varsinainen tai kannattajajäsen) 

5. Säännönmukaiset tietolähteet  

Henkilötietoja kerätään jäseneltä itseltään.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Pöljän Kyläyhdistys ry:n sähköiseen järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.  

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille. 

8. Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on Pöljän Kyläyhdistys ry:n jäsen.

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa yhdistykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät viestit).  

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa: 

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä; 
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;  
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; 
 • vaatia henkilötietojensa poistamista; 
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;  
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yhdistyksen oikeutettu etu; 
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.  

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.  

10. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

11. Yhteydenotot 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse jäsenvastaava Eija Savolaiseen osoitteeseen [email protected] tai puhelimitse 050 3213122. 

12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 30.5.2018.