Tietoja Pöljän kyläyhdistyksestä


 

Toiminta

​Kyläyhdistyksemme on perustettu 20.1​​0.2010. Sen tarkoituksena on lisätä kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, viihtyvyyttä ja harrastus- ja kulttuuritoimintaa sekä ylläpitää kylän elinkelpoisuutta.​ ​​Järjestämme kylällämme erilaisia tapahtumia, otamme kantaa kyläämme koskeviin kysymyksiin ja toimimme kyläläistemme äänitorvena.​

Toimintakertomus 2015.pdf
Toimintasuunnitelma 2016.pdf

Pöljän Kyläyhdistys ry:n sä​ännöt (Y-tunnus: 2398390-0)

1 § Nimi​​ ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pöljän Kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Siilinjärven kunta. Toimialue on Pöljän kylä ympäristöineen.

2 § Tarkoitus ja toi​minnan laatu

Pöljän kyläyhdistyksen tarkoituksena on lisätä kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, viihtyvyyttä ja harrastus- ja kulttuuritoimintaa sekä ylläpitää kylän elinkelpoisuutta. Lisäksi sen tarkoituksena on toimia kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan kylän kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa,

 • tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistuu kylän kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen,

 • toteuttaa asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä kylän elinkelpoisuutta edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä ja tukea palveluiden säilymistä kylällä,

 • järjestää kokouksia, kursseja, retkiä, keskustelu- ja huvitilaisuuksia ja

 • toimii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa

 • julkaisutoimintaa,

 • asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia, myyjäisiä, huutokauppoja ja rahankeräyksiä sekä

 • harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen. ​​

Yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § Jäsenistö

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi (Pöljä perhe) voidaan hyväksyä Pöljän alueella ja sen lähiympäristössä asuvat vakinaiset ja vapaa-ajan asukkaat, jotka hyväksyvät yhdistyksen päämäärät ja toimivat niiden hyväksi. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai yritys, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut. Erottaminen on mahdollista myös, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Maksu voi olla erisuuruinen varsinaiselle jäsenelle ja kannattajajäsenelle.

6 § Hallitus

Yhdistyksen vuosikokous valitsee hallituksen. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt sekä asettaa tarpeelliset työryhmät.

Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Elleivät puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ole saapuvilla kokouksessa, valitaan siksi kerraksi joku hallituksen jäsenistä puhetta johtamaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

Hallituksen tehtävänä on

 • edustaa yhdistystä,

 • suunnitella, johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen kokousten, sääntöjen ja lain antamien ohjeiden mukaisesti sekä vastata yhdistyksen talouden ja omaisuuden hoidosta,

 • pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksiliittymiskysymykset,

 • huolehtia jäsenmaksun kantotavasta ja jäsenten mahdollisesta vapauttamisesta jäsenmaksun suorittamisesta työttömyyden, asevelvollisuuden, iän, sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi jäsenen tekemän hakemuksen pohjalta vuodeksi kerrallaan,

 • huolehtia yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta

 • valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut yhdistyksen kokoukselle esitettävät asiat ja

 • toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai muu hallituksen oikeuttama henkilö kaksi yhdessä.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on jätettävä toiminnantarkastajille tammikuun 31. päivään mennessä. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle helmikuun 15. päivään mennessä.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta joko jäsenille jäsenrekisteriin ilmoitetuilla osoitteilla postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse, yhdistyksen kotisivulla tai paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistulla kokouskutsulla.​

11 § Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • hyväksytään kokouksen työjärjestys

 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille

 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet vuodeksi kerrallaan

 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt

 • päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista

 • valitaan edustaja/ edustajat muihin järjestöihin ja hallituksen ulkopuolisiin vastuutehtäviin

 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle edellisen vuoden loppuun mennessä, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen vuosikokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen vuosikokouksessa, kun purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja vähintään 3/4 annetuista äänistä kannattaa päätöstä. Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava Siilinjärven kunnan käytettäväksi näissä säännöissä mainittujen tarkoitusperien edistämiseksi Pöljän alueella.​